Lubelski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Lubelskim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych organizowanym przez Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo wraz Parafią p.w. Najświętszego Serca Jezusowego  w Lublinie. Współorganizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie. Finał konkursu odbędzie się dnia 17.12. 2017r. około godziny 12:30 po Mszy Świętej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Prace będą przyjmowane w dniach 04.12.2017- 13.12.2017 w godz. 15.00 – 19.00 w Ośrodku nr 1 „Teatr” przy ul. Kunickiego 128 w Lublinie (dom parafialny). Zainteresowanych dalszymi szczegółami konkursu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

LUBELSKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest kontynuowanie tradycji związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej u dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

2. Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego                     w Lublinie , Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie, Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, placówek wsparcia dziennego oraz rodzin z terenu Lublina.

2. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.

3. Zgłoszenia prac dokonuje nauczyciel ze szkoły lub przedszkola, wychowawca z placówki wsparcia dziennego lub rodzicw kategorii szopki rodzinnej, na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału, dowolną techniką plastyczną. Nie określa się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki.

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane.

6. Pracę należy wykonać samodzielnie.

7. Praca nie może być plagiatem ( nie mogą być prace prezentowane na poprzednich konkursach).

8. Każda szopka powinna być opisana w formularzu zgłoszeniowym, który należy umieścić w kopercie i dobrze przymocować do wykonanej pracy.

9. Nagrodzone szopki przechodzą na własność organizatorów i wezmą udział w charytatywnej licytacji, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

10. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przyjmowane w dniach                              04.12.2017 -13.12.2017. w godz. 15.00 – 19.00 w Ośrodku nr 1 „Teatr” przy ul. Kunickiego 128 w Lublinie (dom parafialny)

11. Koszty prac i ich dostarczenia pokrywają uczestnicy konkursu.

III. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne(kompozycja, kolorystyka, dodatki, estetyka )

– oryginalność pomysłu,

– dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),

– obecność motywów regionalnych i historycznych,

– wkład pracy,

– trwałość konstrukcji.

3. Komisja konkursowa oceni szopki w pięciu kategoriach. W każdej z nich zostaną przyznane 3 nagrody.

Do konkursu można przystąpić w 5 kategoriach:

I. przedszkola

II. klasy I-III szkoły podstawowej,

III. klasy IV-VI szkoły podstawowej,

IV. klasy VII – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum,

V. szopka rodzinna.

4. Nagrodzone prace zostaną wystawione w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę dnia 17.12.2017r. ok. godz. 12.30 – po Mszy św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego lub w zespole dwuosobowym.

3. W sprawach konkursu można kontaktować się z Anetą Mierzwa – nr tel. kom: 794-511-700 codziennie w godz. 15.00-19.00.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

LUBELSKIKONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kategoria konkursu / wiek / klasa: ……………………………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły /placówki:…………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciel/rodzica…………………………………………………………………………………………………………..

Numer kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej do konkursu szopki bożonarodzeniowej.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Lubelskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

……………………………………………                                          ………………………………………………..

data                                        podpis osoby zgłaszającej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Świetlica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.