Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1316    Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii zwykle raz w roku. Termin jest podawany zainteresowanym. W niebezpieczeństwie śmierci sakrament może być udzielony każdego dnia.

W Archikatedrze Lubelskiej bierzmowanie udzielane jest przez cały rok, zazwyczaj 16 dnia miesiąca. O warunkach i terminach udzielania informuje kancelaria archikatedralna. www.archikatedra.kuria.lublin.pl

Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania (rok szkolny 2020/2021)

Rozpoczynamy zapisy do bierzmowania. Deklaracje dla kandydatów można pobrać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w niedzielę 20 września 2020 r. po Mszy świętej o godz. 16.00 (w kościele), natomiast kandydaci przychodzą z wypełnionymi deklaracjami 27 września 2020 r. na Mszę świętą o godz. 16.00. Po Liturgii odbędzie się spotkanie organizacyjne. Osoby, które chcą się przygotowywać do bierzmowania oraz przyjąć ten sakrament w naszej parafii, ale nie mieszkają na jej terenie, muszą najpierw uzyskać stosowne pozwolenie od swoich aktualnych duszpasterzy i dostarczyć je razem z deklaracją.

Informacji na temat przygotowania do sakramentu bierzmowania udziela ks. Tomasz Kościk (tel. 502 282 324).

Kandydaci do sakramentu bierzmowania zobowiązują się:

– dochować wierności Bogu i łasce chrztu poprzez życie według wymagań Ewangelii,

– praktykować codzienną modlitwę, systematycznie i w pełni uczestniczyć w każdej Mszy świętej w niedziele, święta nakazane i pierwsze piątki miesiąca (w Mszach świętych w niedziele i święta oraz nabożeństwach można uczestniczyć także w innych kościołach, co potwierdza podpisem w indeksie miejscowy duszpasterz, natomiast w pierwsze piątki miesiąca młodzież przychodzi do naszego kościoła na Mszę świętą o godz. 16.00),

– przystępować do sakramentu pokuty (min. 4 razy),

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik – min. 5 razy), roratach (min. 3 razy), drodze krzyżowej (min. 2 razy), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,

– uczestniczyć w katechezie szkolnej (min. ocena dostateczna z przedmiotu i poprawne zachowanie) i liturgiczno-formacyjnym przygotowaniu do bierzmowania.

Zlekceważenie powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Rodziców zachęcamy do zainteresowania procesem przygotowania do bierzmowania swoich dzieci, wspierania ich modlitwą i dobrym przykładem życia,  kontrolowania postępów poprzez analizowanie indeksu dziecka oraz współpracy z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do bierzmowania.

Ks. Tomasz Kościk