Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1316    Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii zwykle raz w roku. Termin jest podawany zainteresowanym. W niebezpieczeństwie śmierci sakrament może być udzielony każdego dnia.

W Archikatedrze Lubelskiej bierzmowanie udzielane jest przez cały rok, zazwyczaj 16 dnia miesiąca. O warunkach i terminach udzielania informuje kancelaria archikatedralna. www.archikatedra.kuria.lublin.pl

Bierzmowanie 2021

1. Bierzmowanie odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 18.00. Szafarzem tego sakramentu będzie Ks. Bp Adam Bab.

2. Jeśli ktoś był ochrzczony poza naszą parafią (nawet jeśli przyjął u nas Pierwszą Komunię), a jeszcze nie dostarczył świadectwa chrztu, powinien to zrobić jak najprędzej (udajemy się do parafii, w której udzielony był chrzest, a nie Pierwsza Komunia). Osoby, które zostały ochrzczone w naszej parafii, nie muszą uzyskiwać takiego dokumentu.

3. Dla zaznaczenia związku bierzmowania z sakramentem chrztu zachęcamy, aby zachować imię chrzcielne. Wybranie innego imienia przy bierzmowaniu jest uzasadnione, jeśli imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym inne racje. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Należy zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie cechy, które chce się naśladować w życiu.

4. Należy wybrać świadka bierzmowania i poprosić go o pełnienie tej funkcji. Świadkiem bierzmowania powinien być jeden z rodziców chrzestnych, o ile w dalszym ciągu jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Tam gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadek bierzmowania powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania (nie zameldowania), stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.

Informacji na temat przygotowania do sakramentu bierzmowania udziela ks. Tomasz Kościk (tel. 502 282 324).

Kandydaci do sakramentu bierzmowania zobowiązują się:

– dochować wierności Bogu i łasce chrztu poprzez życie według wymagań Ewangelii,

– praktykować codzienną modlitwę, systematycznie i w pełni uczestniczyć w każdej Mszy świętej w niedziele, święta nakazane i pierwsze piątki miesiąca (w Mszach świętych w niedziele i święta oraz nabożeństwach można uczestniczyć także w innych kościołach, co potwierdza podpisem w indeksie miejscowy duszpasterz, natomiast w pierwsze piątki miesiąca młodzież przychodzi do naszego kościoła na Mszę świętą o godz. 16.00),

– przystępować do sakramentu pokuty (min. 4 razy),

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik – min. 5 razy), roratach (min. 3 razy), drodze krzyżowej (min. 2 razy), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,

– uczestniczyć w katechezie szkolnej (min. ocena dostateczna z przedmiotu i poprawne zachowanie) i liturgiczno-formacyjnym przygotowaniu do bierzmowania.

Zlekceważenie powyższych warunków spowoduje skreślenie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Rodziców zachęcamy do zainteresowania procesem przygotowania do bierzmowania swoich dzieci, wspierania ich modlitwą i dobrym przykładem życia,  kontrolowania postępów poprzez analizowanie indeksu dziecka oraz współpracy z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do bierzmowania.

Ks. Tomasz Kościk