Chrzest

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.

1. Sakrament chrztu w naszej Parafii, udzielany jest zasadniczo, w I i III niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13.00. Rodzice z dzieckiem i chrzestni proszeni są o przyjście 15 minut wcześniej.

2. Do udzielenia chrztu dziecka z innej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza danej parafii.

3. Chrzest w kancelarii parafialnej zgłasza ojciec lub matka dziecka.

4. Rodzice przedstawiają w kancelarii następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka;
  • dowód osobisty matki lub ojca
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.
  • w przypadku, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego, lub dziecko zgłasza samotnie wychowująca matka należy złożyć pisemną deklarację o dopilnowaniu wychowania w duchu katolickim, aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

5. Chrzestnym może być ten kto:

  • ukończył 16 lat oraz jest ochrzczony i bierzmowany
  • jest praktykującym katolikiem
  • przyjmuje komunię świętą
  • w sumieniu jest zobowiązany dbać o katolickie wychowanie dziecka

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

6. Chrzestni z innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami

7. Wydawane są kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

8. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przed chrztem w domu parafialnym, w piątek przed I i III niedzielą miesiąca, po Mszy św. o 18.00.

Wymogi odnośnie do chrztu są stawiane wg KPK kan.849-878

W sprawie przygotowania do chrztu osób dorosłych zgłoszenia przyjmuje ks. dr Antoni Nadbrzeżny, odpowiedzialny za katechumenat w Archidiecezji Lubelskiej. Telefon: 507 57 53 56, e-mail: a.nadbrzezny@kuria.lublin.pl

Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać osobiście z duszpasterzem. Powyższe zasady mają charakter ogólny.