Sakrament małżeństwa

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1660    Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

1661    Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

1664    Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.

1665    Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

PRZYGOTOWANIE:

1. Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).

2. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
 • w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny,
 • świadectwo religii z ostatniej klasy.

Sam termin ślubu należy uzgodnić odpowiednio wcześniej.

3. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich,
 • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
 • dzień skupienia dla narzeczonych
 • dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.

4. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:

 • indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,
 • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafii,
 • zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.

5. Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.

6. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Źródło: http://archikatedra.kuria.lublin.pl/viewpage.php?page_id=10

Powyższe zasady mają charakter ogólny. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać osobiście z duszpasterzem.

Katechezy przedmałżeńskie odbywają się w grupach zamkniętych, w niedzielę o godz. 17.00. W 2021 roku planowane są dwie serie od 24 stycznia i od 11 kwietnia.  

Informacje Ks. Kalikst Zacharuk 505 052 823