Odpusty w roku jubileuszowym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

W Dekrecie nr 1357/18/I, wydanym w Rzymie dnia 14 grudnia Roku Pańskiego 2018, Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w roku jubileuszowym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, z niebieskiego skarbca Kościoła szczodrze udziela zupełnego odpustu pod zwykłymi warunkami.

Członkowie Straży Honorowej NSPJ oraz wierni uczestniczący w obchodach jubileuszowych, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, mogą uzyskać odpust zupełny od 1 stycznia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.:

1. Za uczestnictwo we Mszy św. w dni:

 • 1 stycznia 2019 r. (150. rocznica kanonicznego założenia bractwa),
 • 19 stycznia 2019 r. (100. rocznica podniesienia bractwa do godności arcybractwa),
 • 15 czerwca 2019 r. (centralne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze),
 • 3 sierpnia 2019 r. (rocznica śmierci założycielki Straży Honorowej NSPJ s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud – dzień modlitw o jej beatyfikację),
 • 27 grudnia 2019 r. (zakończenie jubileuszu z dziękczynnym Te Deum laudamus),
 • w pierwszy piątek miesiąca (Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).

2. Za pobożne praktyki:

 • uczestnictwo w nabożeństwie Godziny Świętej w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca (wspólnotowo lub indywidualnie),
 • odprawienie nowenny przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • nawiedzenie miejsca związanego z kultem Serca Pana Jezusa w Polsce lub za granicą i odmówienie tam Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, są także w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich dokuczliwości życia.

Odpusty zupełne można uzyskać pod zwykłymi warunkami, do których należą:

 • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (w innym wypadku zyskuje się odpust cząstkowy),
 • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
 • przyjęcie Komunii św.,
 • odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież),
 • wykonanie czynności związanej z odpustem (np. Msza św., pobożna praktyka).

Wierny może uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale nie za osobę żyjącą, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki.

Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wykonaniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia (wyjątkiem są osoby pozostające w obliczu śmierci), natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jednego dnia.